Πηγές για περισσότερη μελέτη και έρευνα:

https://www.childrensmercy.org/ways-to-give/volunteer-at-the-hospital/opportunities-for-volunteers-with-disabilities/ https://www.volunteeriowa.org/volunteers-disabilities https://www.givingway.com/blog/5-volunteering-opportunities-for-people-with-disabilities/ https://www.theiacp.org/sites/default/files/all/u-z/VolunteerswithDisabilities.pdf https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=315 https://volunteeringmatters.org.uk/pillars/disabled-people/

Βήμα 7ο: Διερεύνηση μελλοντικών προοπτικών

Ειδικός στόχος: Η δημιουργία δομών απασχόλησης όπου οι εθελοντές μας με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες θα εργάζονται κανονικά. Περιγραφή: Αφού έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα εθελοντών με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες, η οποία επιτελεί εθελοντικές δραστηριότητες στην ενορία, στη γειτονιά ή στην κοινότητα και συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, μπορούμε να αρχίσουμε να… Continue reading Βήμα 7ο: Διερεύνηση μελλοντικών προοπτικών

Βήμα 6ο: Αυτοαξιολόγηση μαθησιακής εμπειρίας

Ειδικός στόχος: Εντοπισμός της βελτίωσης των πρακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων από τους ίδιους τους εθελοντές. Περιγραφή: Ζητούμε από τους εθελοντές με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες να αξιολογούν μόνοι τους τι μαθαίνουν κατά την διάρκεια του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφέρουν τις πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει (π.χ. να σκουπίζουν και να καθαρίζουν,… Continue reading Βήμα 6ο: Αυτοαξιολόγηση μαθησιακής εμπειρίας

Βήμα 5ο: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Ειδικός στόχος: Εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων της εφαρμογής του προγράμματος. Περιγραφή: Καταγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της δραστηριότητας, βασισμένοι στην εποπτεία που πραγματοποιήσαμε στο προηγούμενο βήμα. Επίσης, καταγράφουμε τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην πορεία του χρόνου, τυχόν βελτίωση των δεξιοτήτων τους, τις σχέσεις μεταξύ τους και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους… Continue reading Βήμα 5ο: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Βήμα 4ο: Εφαρμογή και εποπτεία των εθελοντικών δραστηριοτήτων

Ειδικός στόχος: Σταθεροποίηση της δράσης μας Περιγραφή: Εφαρμόζουμε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που καταρτίσαμε στο προηγούμενο βήμα. Μετά από κάθε συνάντηση καταρτίζουμε μια αναφορά που περιλαμβάνει τα εξής: Προσέλευση και απουσίες συμμετεχόντων. Τήρηση προγράμματος ή τυχόν αλλαγές. Θετικές και αρνητικές απόψεις των συμμετεχόντων με αναπηρία για την δραστηριότητα. Θετικές και αρνητικές απόψεις των συμμετεχόντων χωρίς αναπηρία… Continue reading Βήμα 4ο: Εφαρμογή και εποπτεία των εθελοντικών δραστηριοτήτων