Κατηγορίες
Εθελοντές με αναπηρία

Πηγές για περισσότερη μελέτη και έρευνα:

https://www.asgcladirect.org/resources/volunteers-with-disabilities/

https://www.childrensmercy.org/ways-to-give/volunteer-at-the-hospital/opportunities-for-volunteers-with-disabilities/

https://www.volunteeriowa.org/volunteers-disabilities

https://www.givingway.com/blog/5-volunteering-opportunities-for-people-with-disabilities/

https://www.theiacp.org/sites/default/files/all/u-z/VolunteerswithDisabilities.pdf

https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=315

https://volunteeringmatters.org.uk/pillars/disabled-people/

Κατηγορίες
Εθελοντές με αναπηρία

Βήμα 7ο: Διερεύνηση μελλοντικών προοπτικών

Ειδικός στόχος:

Η δημιουργία δομών απασχόλησης όπου οι εθελοντές μας με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες θα εργάζονται κανονικά.

Περιγραφή:

Αφού έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα εθελοντών με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες, η οποία επιτελεί εθελοντικές δραστηριότητες στην ενορία, στη γειτονιά ή στην κοινότητα και συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, μπορούμε να αρχίσουμε να εξερευνούμε επόμενα βήματα, που να σχετίζονται με την συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία.

Αναζητούμε στην περιοχή μας αδρανείς παραγωγικές δομές. Για παράδειγμα κάποιο αγρόκτημα που δεν χρησιμοποιείται, κάποιο κατάστημα που έκλεισε ή πρόκειται να κλείσει κλπ.

Από την στιγμή που θα εντοπίσουμε μια τέτοια δομή, επικοινωνούμε με τους ιδιοκτήτες και συζητούμε την προοπτική να την ενεργοποιήσουμε, εμπλέκοντας τους εθελοντές με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες στην παραγωγική διαδικασία.

Το πώς γίνεται αυτό είναι το θέμα του επόμενου σεμιναρίου.

Κατηγορίες
Εθελοντές με αναπηρία

Βήμα 6ο: Αυτοαξιολόγηση μαθησιακής εμπειρίας

Ειδικός στόχος:

Εντοπισμός της βελτίωσης των πρακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων από τους ίδιους τους εθελοντές.

Περιγραφή:

Ζητούμε από τους εθελοντές με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες να αξιολογούν μόνοι τους τι μαθαίνουν κατά την διάρκεια του προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφέρουν τις πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει (π.χ. να σκουπίζουν και να καθαρίζουν, να επικοινωνούν καλύτερα με άλλους ανθρώπους κλπ).

Καλό είναι αυτές οι αξιολογήσεις να πραγματοποιούνται ανά μήνα.

Κατηγορίες
Εθελοντές με αναπηρία

Βήμα 5ο: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Ειδικός στόχος:

Εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων της εφαρμογής του προγράμματος.

Περιγραφή:

Καταγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της δραστηριότητας, βασισμένοι στην εποπτεία που πραγματοποιήσαμε στο προηγούμενο βήμα.

Επίσης, καταγράφουμε τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην πορεία του χρόνου, τυχόν βελτίωση των δεξιοτήτων τους, τις σχέσεις μεταξύ τους και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους και γενικά οτιδήποτε θεωρούμε αξιοσημείωτο.

Κατηγορίες
Εθελοντές με αναπηρία

Βήμα 4ο: Εφαρμογή και εποπτεία των εθελοντικών δραστηριοτήτων

Ειδικός στόχος: Σταθεροποίηση της δράσης μας

Περιγραφή:

Εφαρμόζουμε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που καταρτίσαμε στο προηγούμενο βήμα.

Μετά από κάθε συνάντηση καταρτίζουμε μια αναφορά που περιλαμβάνει τα εξής:

  • Προσέλευση και απουσίες συμμετεχόντων.
  • Τήρηση προγράμματος ή τυχόν αλλαγές.
  • Θετικές και αρνητικές απόψεις των συμμετεχόντων με αναπηρία για την δραστηριότητα.
  • Θετικές και αρνητικές απόψεις των συμμετεχόντων χωρίς αναπηρία για την δραστηριότητα.
  • Απόψεις τρίτων για την δραστηριότητα (π.χ. προϊσταμένων, συνεργατών κλπ).
  • Ιδέες συμμετεχόντων με και χωρίς αναπηρία για βελτίωση και ανάπτυξη του εθελοντικού προγράμματος.
elGreek
Powered by TranslatePress