Βήμα 5ο: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Ειδικός στόχος:

Εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων της εφαρμογής του προγράμματος.

Περιγραφή:

Καταγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της δραστηριότητας, βασισμένοι στην εποπτεία που πραγματοποιήσαμε στο προηγούμενο βήμα.

Επίσης, καταγράφουμε τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην πορεία του χρόνου, τυχόν βελτίωση των δεξιοτήτων τους, τις σχέσεις μεταξύ τους και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους και γενικά οτιδήποτε θεωρούμε αξιοσημείωτο.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *